Ngày 28/6/2017, Bộ di trú Úc công bố danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung hạn và dài hạn (MLTSSL) sẽ thay thế “Danh sách Nghề nghiệp có Kỹ năng” (SOL).

Công ty giới thiệu danh sách ngành nghề trung hạn và dài hạn (MLTSSL) được phép định cư tại Úc  và cơ quan đánh giá tay nghề 2017 – 2018 do Bộ di trú Úc công bố:

Occupation

ANZSCO Code

List

Visa subclasses (streams or type)

Assessing Authority

Accountant (General)

221111

MLTSSL

186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*

CAANZ/CPAA/IPA

Actuary

224111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Aeronautical Engineer

233911

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Agricultural Consultant

234111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Agricultural Engineer

233912

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Agricultural Scientist

234112

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Airconditioning and Mechanical Services Plumber

334112

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Airconditioning and Refrigeration Mechanic

342111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Analyst Programmer

261311

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ACS

Architect

232111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AACA

Audiologist

252711

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Automotive Electrician

321111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Barrister

271111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

A legal admissions authority of a State or Territory

Biochemist

234513

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Biomedical Engineer

233913

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Biotechnologist

234514

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Boat Builder and Repairer

399111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Botanist

234515

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Bricklayer

331111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Cabinetmaker

394111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Cardiologist

253312

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Cardiothoracic Surgeon

253512

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Carpenter

331212

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Carpenter and Joiner

331211

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Cartographer

232213

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Chef

351311

MLTSSL

186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*

TRA

Chemical Engineer

233111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Chemist

234211

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Chief Executive or Managing Director

111111

MLTSSL

186*, 407, TSS (M)*

AIM

Chief Information Officer

135111

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

ACS

Child Care Centre Manager

134111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Chiropractor

252111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

CCEA

Civil Engineer

233211

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Civil Engineering Draftsperson

312211

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia/VETASSESS

Civil Engineering Technician

312212

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Clinical Haematologist

253313

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Clinical Psychologist

272311

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

APS

Computer Network and Systems Engineer

263111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ACS

Conservator

234911

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Construction Project Manager

133111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Corporate General Manager

111211

MLTSSL

186*, 407, TSS (M)*

AIM

Dermatologist

253911

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Developer Programmer

261312

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ACS

Diagnostic and Interventional Radiologist

253917

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Diesel Motor Mechanic

321212

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Drainer

334113

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Early Childhood (Pre-primary School) Teacher

241111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AITSL

Economist

224311

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Educational Psychologist

272312

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

APS

Electrical Engineer

233311

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Electrical Engineering Draftsperson

312311

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Electrical Engineering Technician

312312

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Electrician (General)

341111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Electrician (Special Class)

341112

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Electronic Equipment Trades Worker

342313

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Electronic Instrument Trades Worker (General)

342314

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)

342315

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Electronics Engineer

233411

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Emergency Medicine Specialist

253912

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Endocrinologist

253315

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Engineering Manager

133211

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia/AIM

Engineering Professionals nec

233999

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

Engineers Australia

Engineering Technologist

233914

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Environmental Consultant

234312

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Environmental Engineer

233915

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Environmental Manager

139912

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Environmental Research Scientist

234313

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Environmental Scientists nec

234399

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

External Auditor

221213

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

CAANZ/CPAA/IPA

Faculty Head

134411

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Fibrous Plasterer

333211

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Fitter (General)

323211

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Fitter and Turner

323212

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Fitter-Welder

323213

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Food Technologist

234212

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Forester

234113

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Gasfitter

334114

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Gastroenterologist

253316

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

General Practitioner

253111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Geophysicist

234412

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Geotechnical Engineer

233212

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Glazier

333111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Horse Trainer

361112

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

TRA

Hydrogeologist

234413

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

ICT Business Analyst

261111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ACS

ICT Security Specialist

262112

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ACS

Industrial Engineer

233511

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Intensive Care Specialist

253317

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Internal Auditor

221214

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Joiner

331213

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Land Economist

224511

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Landscape Architect

232112

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Life Scientist (General)

234511

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Life Scientists nec

234599

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Lift Mechanic

341113

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Locksmith

323313

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Management Accountant

221112

MLTSSL

186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*

CAANZ/CPAA/IPA

Management Consultant

224711

MLTSSL

186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*

VETASSESS

Marine Biologist

234516

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Materials Engineer

233112

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Mechanical Engineer

233512

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Medical Diagnostic Radiographer

251211

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ASMIRT

Medical Laboratory Scientist

234611

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AIMS

Medical Oncologist

253314

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Medical Practitioners nec

253999

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Medical Radiation Therapist

251212

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ASMIRT

Metal Fabricator

322311

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Metal Machinist (First Class)

323214

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Metallurgist

234912

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Meteorologist

234913

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Microbiologist

234517

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Midwife

254111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Mining Engineer (excluding Petroleum)

233611

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

Engineers Australia

Motor Mechanic (General)

321211

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Motorcycle Mechanic

321213

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Multimedia Specialist

261211

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

ACS

Musician (Instrumental)

211213

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Natural and Physical Science Professionals nec

234999

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Naval Architect

233916

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Neurologist

253318

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Neurosurgeon

253513

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Nuclear Medicine Technologist

251213

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANZSNM

Nurse Practitioner

254411

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Nursing Clinical Director

134212

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Obstetrician and Gynaecologist

253913

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Occupational Therapist

252411

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

OTC

Ophthalmologist

253914

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Optometrist

251411

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

OCANZ

Organisational Psychologist

272313

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

APS

Orthopaedic Surgeon

253514

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Orthotist or Prosthetist

251912

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AOPA

Osteopath

252112

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AOAC

Other Spatial Scientist

232214

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Otorhinolaryngologist

253515

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Paediatric Surgeon

253516

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Paediatrician

253321

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Painting Trades Worker

332211

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Panelbeater

324111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Pathologist

253915

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Petroleum Engineer

233612

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

Engineers Australia

Physicist ^

234914

MLTSSL

See note

VETASSESS (non-medical physicist) / ACPSEM (medical physicists)

Physiotherapist

252511

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

APC

Plastic and Reconstructive Surgeon

253517

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Plumber (General)

334111

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Podiatrist

252611

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

APodA/ANZPAC

Pressure Welder

322312

MLTSSL

189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)

TRA

Primary Health Organisation Manager

134213

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Production or Plant Engineer

233513

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Psychiatrist

253411

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Psychologists nec

272399

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

APS

Quantity Surveyor

233213

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AIQS

Radiation Oncologist

253918

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Radiocommunications Technician

313211

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Registered Nurse (Aged Care)

254412

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurse (Child and Family Health)

254413

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurse (Community Health)

254414

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurse (Critical Care and Emergency)

254415

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurse (Developmental Disability)

254416

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)

254417

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurse (Medical Practice)

254421

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurse (Medical)

254418

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurse (Mental Health)

254422

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurse (Paediatrics)

254425

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurse (Perioperative)

254423

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurse (Surgical)

254424

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Registered Nurses nec

254499

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ANMAC

Renal Medicine Specialist

253322

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Rheumatologist

253323

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Roof Plumber

334115

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Secondary School Teacher

241411

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AITSL

Sheetmetal Trades Worker

322211

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Shipwright

399112

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Small Engine Mechanic

321214

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Social Worker

272511

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AASW

Software and Applications Programmers nec

261399

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

ACS

Software Engineer

261313

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ACS

Solicitor

271311

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

A legal admissions authority of a State or Territory

Solid Plasterer

333212

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Sonographer

251214

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ASMIRT

Special Education Teachers nec

241599

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AITSL

Special Needs Teacher

241511

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AITSL

Specialist Physician (General Medicine)

253311

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Specialist Physicians nec

253399

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Speech Pathologist

252712

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

SPA

Statistician

224113

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Stonemason

331112

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Structural Engineer

233214

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Surgeon (General)

253511

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Surveyor

232212

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

SSSI

Systems Analyst

261112

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ACS

Taxation Accountant

221113

MLTSSL

186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*

CAANZ/CPAA/IPA

Teacher of the Hearing Impaired

241512

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AITSL

Teacher of the Sight Impaired

241513

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AITSL

Technical Cable Jointer

342212

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Telecommunications Engineer

263311

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Telecommunications Field Engineer

313212

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Telecommunications Network Engineer

263312

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Telecommunications Network Planner

313213

MLTSSL

189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)

Engineers Australia

Telecommunications Technical Officer or Technologist

313214

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

Thoracic Medicine Specialist

253324

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Transport Engineer

233215

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

Engineers Australia

University Lecturer

242111

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

Urologist

253518

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Valuer

224512

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

VETASSESS

Vascular Surgeon

253521

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

MedBA

Veterinarian

234711

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

AVBC

Wall and Floor Tiler

333411

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Welder (First Class)

322313

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

TRA

Welfare Centre Manager

134214

MLTSSL

186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)

ACWA

Zoologist

234518

MLTSSL

186, 407, TSS (M)

VETASSESS

         

^ all physicists (medical and non-medical) are eligible for subclasses 186, 407, and TSS (M).  Only medical physicists are, however, eligible for visa subclasses: 189 (PT), 190, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T).

(*) means that there is a caveat on that skilled occupation for subclass 186 and TSS visas. The same caveats apply to these visas.

1/7/2017.

Medium and Long‑term Strategic Skills List

Item

Column 1

Occupation

Column 2

ANZSCO code

Column 3

Assessing authority

Column 4

Specified for only certain classes (see subsection (2))

1

construction project manager

133111

VETASSESS

 

2

project builder

133112

VETASSESS

Y

3

engineering manager

133211

(a) Engineers Australia; or

(b) AIM

 

4

child care centre manager

134111

TRA

 

5

medical administrator

134211

VETASSESS

Y

6

nursing clinical director

134212

ANMAC

 

7

primary health organisation manager

134213

VETASSESS

 

8

welfare centre manager

134214

ACWA

 

9

accountant (general)

221111

(a) CPAA; or

(b) ICAA; or

(c) IPA

 

10

management accountant

221112

(a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

 

11

taxation accountant

221113

(a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

 

12

external auditor

221213

(a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

 

13

internal auditor

221214

VETASSESS

 

14

actuary

224111

VETASSESS

 

15

land economist

224511

VETASSESS

 

16

valuer

224512

VETASSESS

 

17

architect

232111

AACA

 

18

landscape architect

232112

VETASSESS

 

19

surveyor

232212

SSSI

 

20

cartographer

232213

VETASSESS

 

21

other spatial scientist

232214

VETASSESS

 

22

chemical engineer

233111

Engineers Australia

 

23

materials engineer

233112

Engineers Australia

 

24

civil engineer

233211

Engineers Australia

 

25

geotechnical engineer

233212

Engineers Australia

 

26

quantity surveyor

233213

AIQS

 

27

structural engineer

233214

Engineers Australia

 

28

transport engineer

233215

Engineers Australia

 

29

electrical engineer

233311

Engineers Australia

 

30

electronics engineer

233411

Engineers Australia

 

31

industrial engineer

233511

Engineers Australia

 

32

mechanical engineer

233512

Engineers Australia

 

33

production or plant engineer

233513

Engineers Australia

 

34

aeronautical engineer

233911

Engineers Australia

 

35

agricultural engineer

233912

Engineers Australia

 

36

biomedical engineer

233913

Engineers Australia

 

37

engineering technologist

233914

Engineers Australia

 

38

environmental engineer

233915

Engineers Australia

 

39

naval architect

233916

Engineers Australia

 

40

agricultural consultant

234111

VETASSESS

 

41

agricultural scientist

234112

VETASSESS

 

42

forester

234113

VETASSESS

 

43

medical laboratory scientist

234611

AIMS

 

44

veterinarian

234711

AVBC

 

45

physicist (medical physicist only)

234914

ACPSEM

 

46

early childhood (pre‑primary school) teacher

241111

AITSL

 

47

secondary school teacher

241411

AITSL

 

48

special needs teacher

241511

AITSL

 

49

teacher of the hearing impaired

241512

AITSL

 

50

teacher of the sight impaired

241513

AITSL

 

51

special education teachers (nec)

241599

AITSL

 

52

medical diagnostic radiographer

251211

ASMIRT

 

53

medical radiation therapist

251212

ASMIRT

 

54

nuclear medicine technologist

251213

ANZSNM

 

55

sonographer

251214

ASMIRT

 

56

optometrist

251411

OCANZ

 

57

orthotist or prosthetist

251912

AOPA

 

58

chiropractor

252111

CCEA

 

59

osteopath

252112

AOAC

 

60

occupational therapist

252411

OTC

 

61

physiotherapist

252511

APC

 

62

podiatrist

252611

(a) APodA; or

(b) ANZPAC

 

63

audiologist

252711

VETASSESS

 

64

speech pathologist

252712

SPA

 

65

general practitioner

253111

MedBA

 

66

specialist physician (general medicine)

253311

MedBA

 

67

cardiologist

253312

MedBA

 

68

clinical haematologist

253313

MedBA

 

69

medical oncologist

253314

MedBA

 

70

endocrinologist

253315

MedBA

 

71

gastroenterologist

253316

MedBA

 

72

intensive care specialist

253317

MedBA

 

73

neurologist

253318

MedBA

 

74

paediatrician

253321

MedBA

 

75

renal medicine specialist

253322

MedBA

 

76

rheumatologist

253323

MedBA

 

77

thoracic medicine specialist

253324

MedBA

 

78

specialist physicians (nec)

253399

MedBA

 

79

psychiatrist

253411

MedBA

 

80

surgeon (general)

253511

MedBA

 

81

cardiothoracic surgeon

253512

MedBA

 

82

neurosurgeon

253513

MedBA

 

83

orthopaedic surgeon

253514

MedBA

 

84

otorhinolaryngologist

253515

MedBA

 

85

paediatric surgeon

253516

MedBA

 

86

plastic and reconstructive surgeon

253517

MedBA

 

87

urologist

253518

MedBA

 

88

vascular surgeon

253521

MedBA

 

89

dermatologist

253911

MedBA

 

90

emergency medicine specialist

253912

MedBA

 

91

obstetrician and gynaecologist

253913

MedBA

 

92

ophthalmologist

253914

MedBA

 

93

pathologist

253915

MedBA

 

94

diagnostic and interventional radiologist

253917

MedBA

 

95

radiation oncologist

253918

MedBA

 

96

medical practitioners (nec)

253999

MedBA

 

97

midwife

254111

ANMAC

 

98

nurse practitioner

254411

ANMAC

 

99

registered nurse (aged care)

254412

ANMAC

 

100

registered nurse (child and family health)

254413

ANMAC

 

101

registered nurse (community health)

254414

ANMAC

 

102

registered nurse (critical care and emergency)

254415

ANMAC

 

103

registered nurse (developmental disability)

254416

ANMAC

 

104

registered nurse (disability and rehabilitation)

254417

ANMAC

 

105

registered nurse (medical)

254418

ANMAC

 

106

registered nurse (medical practice)

254421

ANMAC

 

107

registered nurse (mental health)

254422

ANMAC

 

108

registered nurse (perioperative)

254423

ANMAC

 

109

registered nurse (surgical)

254424

ANMAC

 

110

registered nurse (paediatrics)

254425

ANMAC

 

111

registered nurses (nec)

254499

ANMAC

 

112

ICT business analyst

261111

ACS

 

113

systems analyst

261112

ACS

 

114

analyst programmer

261311

ACS

 

115

developer programmer

261312

ACS

 

116

software engineer

261313

ACS

 

117

ICT security specialist

262112

ACS

 

118

computer network and systems engineer

263111

ACS

 

119

telecommunications engineer

263311

Engineers Australia

 

120

telecommunications network engineer

263312

Engineers Australia

 

121

barrister

271111

a legal admissions authority of a State or Territory

 

122

solicitor

271311

a legal admissions authority of a State or Territory

 

123

clinical psychologist

272311

APS

 

124

educational psychologist

272312

APS

 

125

organisational psychologist

272313

APS

 

126

psychologists (nec)

272399

APS

 

127

social worker

272511

AASW

 

128

civil engineering draftsperson

312211

(a) Engineers Australia; or

(b) VETASSESS

 

129

civil engineering technician

312212

VETASSESS

 

130

electrical engineering draftsperson

312311

Engineers Australia

 

131

electrical engineering technician

312312

TRA

 

132

radio communications technician

313211

TRA

 

133

telecommunications field engineer

313212

Engineers Australia

 

134

telecommunications network planner

313213

Engineers Australia

Y

135

telecommunications technical officer or technologist

313214

Engineers Australia

 

136

automotive electrician

321111

TRA

 

137

motor mechanic (general)

321211

TRA

 

138

diesel motor mechanic

321212

TRA

 

139

motorcycle mechanic

321213

TRA

 

140

small engine mechanic

321214

TRA

 

141

sheetmetal trades worker

322211

TRA

 

142

metal fabricator

322311

TRA

 

143

pressure welder

322312

TRA

Y

144

welder (first class)

322313

TRA

 

145

fitter (general)

323211

TRA

 

146

fitter and turner

323212

TRA

 

147

fitter‑welder

323213

TRA

 

148

metal machinist (first class)

323214

TRA

 

149

locksmith

323313

TRA

 

150

panelbeater

324111

TRA

 

151

bricklayer

331111

TRA

 

152

stonemason

331112

TRA

 

153

carpenter and joiner

331211

TRA

 

154

carpenter

331212

TRA

 

155

joiner

331213

TRA

 

156

painting trades worker

332211

TRA

 

157

glazier

333111

TRA

 

158

fibrous plasterer

333211

TRA

 

159

solid plasterer

333212

TRA

 

160

wall and floor tiler

333411

TRA

 

161

plumber (general)

334111

TRA

 

162

airconditioning and mechanical services plumber

334112

TRA

 

163

drainer

334113

TRA

 

164

gasfitter

334114

TRA

 

165

roof plumber

334115

TRA

 

166

electrician (general)

341111

TRA

 

167

electrician (special class)

341112

TRA

 

168

lift mechanic

341113

TRA

 

169

airconditioning and refrigeration mechanic

342111

TRA

 

170

electrical linesworker

342211

TRA

Y

171

technical cable jointer

342212

TRA

 

172

electronic equipment trades worker

342313

TRA

 

173

electronic instrument trades worker (general)

342314

TRA

 

174

electronic instrument trades worker (special class)

342315

TRA

 

175

chef

351311

TRA

 

176

cabinetmaker

394111

TRA

 

177

boat builder and repairer

399111

TRA

 

178

shipwright

399112

TRA

 

 

LAO ĐỘNG ÚC THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG-VISA 407

LAO ĐỘNG CANADA NGHÀNH NÔNG NGHIÊP

SHARE